คลัง ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล


 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้นำพาให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพ กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของภูมิภาค ดังนั้น ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่กระทรวงการคลังจะนำมาใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวและแนวทางในภาพใหญ่ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแนวทางของกระทรวงการคลังในการส่งเสริมและพัฒนาการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีการให้สัมภาษณ์จาก ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนี้:


1.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล


  • คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility token) ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปโดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด
  • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) ให้ได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม


2.ขยายการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange), นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker), และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เดิมได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange


3.การแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


กระทรวงการคลังและ สำนักงาน ก.ล.ต.กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการกำหนดให้ “โทเคนดิจิทัล” บางลักษณะเป็น “หลักทรัพย์”


แนวทางใหญ่ที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้กำหนดไว้คือการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการระดมทุนของประเทศ โดยต้องคำนึงถึง "เสถียรภาพ" ของระบบการเงิน แต่ไม่สูญเสีย "ศักยภาพ" การพัฒนา


คลัง ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล